Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Ride & Run

 

Organisatie:

Manege de Driesporen te Onstwedde

 

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a Evenement: Het door de KNHS en Eisma Horsesmedia evenement Ride & Run dat wordt georganiseerd door een paardensportaanbieder aangesloten bij de KNHS of FNRS.

b Deelnemer: de persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c Paard/Pony: Het dier waarmee de deelnemer deelneemt aan Ride & Run.

d Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

e Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 

Artikel 2: Deelname

1. Door middel van het inschrijven en het akkoord verklaren met deze algemene voorwaarden geeft (de wettelijk vertegenwoordiger van) aanvrager aan zich akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden. Na de inschrijving ontvangt de aanvrager een orderbevestiging. De deelname is pas definitief na ontvangst van deelnamebevestiging en betaling.

2. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren.

3. Deelname aan Ride & Run is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Tot en met de leeftijd van 14 jaar is de deelnemer te paard verplicht om deel te nemen onder begeleiding van een volwassene.

4. Het paard of de pony van de deelnemer heeft een minimumleeftijd van 4 jaar per 1 januari 2017. Paarden dienen steeds te zijn geënt volgens de daarvoor geldende voorschriften voor de vaccinatiegegevens op deze websitepagina (klik hier voor voorschriften) van de Organisator. Van deze entingen dient op verzoek bewijs te worden geleverd door middel van het paardenpaspoort.

5. De hoeven van de paarden moeten goed verzorgd zijn en eventueel voorzien zijn van deugdelijk beslag.

6. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld ter plekke contant en volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

7. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

8. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.

9. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, blijft het inschrijfgeld na de sluitingsdatum van de inschrijving verschuldigd aan de sportaanbieder, tenzij anders vermeld.

10. Wanneer de deelnemer niet is komen opdagen zonder afmelding, worden de kosten zoals opgegeven bij inschrijving in rekening gebracht.

11. De startlijsten worden op tijd bekend gemaakt. De deelnemer kan na plaatsing hiervan geen aanspraak maken op de starttijd. De deelnemer is verplicht om op tijd, die is aangegeven naar de deelnemers, aanwezig te zijn.

12. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden

13. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten.

14. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten. 

 

Artikel 3: Trailers en overige vervoermiddelen

1. Trailers en overige vervoermiddelen worden uitsluitend geparkeerd op de plaats die de Organisator daarvoor aanwijst.

2. Trailers en overige vervoersmiddelen die op het terrein van de organisator verblijven, staan daar voor rekening en risico van de betreffende eigenaar.

3. De Deelnemer dient zelf voor verzekering te zorgen, alsmede voor passende maatregelen om schade dan wel diefstal te voorkomen.

 

Artikel 4: Gedragsregels

1. De Deelnemer en bezoekers e.d. zijn verplicht de door de Organisator gegeven gedragsregels en aanwijzingen na te leven. Personen die zich niet houden aan de aanwijzingen en wel zodanig dat een goede uitvoering van het programma moeilijkheden oplevert of kan opleveren, kunnen per direct worden uitgesloten voor de rest van het Evenement. Er is geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.

2. Aanwezigen op het terrein van de Organisator dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het Evenement bemoeien.

3. Aanwijzingen van medewerkers van de Organisator en verkeersregelaars dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

4. Gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.

5. De Organisator heeft het recht om een deelnemer die handelt in strijd met bepalingen uit deze voorwaarden de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

6. Met uitzondering van de plekken die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt er voor het gehele terrein een rookverbod.

 

Artikel 5: Veiligheidscap en schoeisel

1. Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en het dragen van voor de paardensport passend schoeisel verplicht. Bij het dragen van sportschoenen is het gebruik van korven aan de stijgbeugels verplicht.

2. Het rijden zonder zadel en/of hoofdstel is niet toegestaan.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer of Paard/Pony aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer en het paard dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor weersomstandigheden, mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen, foutieve route aanwijzingen, falend tijdmetingsysteem, verdwenen materialen, ongemak c.q. overlast welke wordt veroorzaakt door derden, gevolgen voor deelname aan activiteiten van welke aard dan ook.

7. Evenmin is Organisator aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, dan wel geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens de Organisator.

8. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Artikel 7: Route en uitslagen

1. De Organisatie markeert de route, waarbij minimaal elke kilometer in de route een afstandsaanduiding staat.

2. De startvolgorde wordt vooraf door de Organisatie bepaald, als richtlijn wordt aangehouden 1 deelnemer per 2 minuten.

3. De uitslag wordt berekend via een geschikt tijdsmetingssysteem. Het team moet gezamenlijk over de finish. Wanneer beide teamleden over de finish zijn wordt de tijd genoteerd.

4. Bij een gelijke uitslag is er een ex aequo winnaar.

5. Publiek is toegestaan bij de door de Organisatie aangewezen ‘cheering point’. Het publiek dient deelnemers te allen tijde voorrang te verlenen.

 

Artikel 8: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 

Artikel 9: Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

 

Artikel 10: Bereikbaarheid

Vragen: rideenrun@hotmail.com

Vragen over locatie en afmeldingen: rideenrun@hotmail.com

 

 

Artikel 11: Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen op straffe van verval binnen twee weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk te worden gemeld. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de aanvrager zijn rechten ter zake verliest.

 

 

Slotopmerkingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de KNHS.